slovakian search for heritage

 

 

Home
My Search
Olsov
language
search tips
E-Mail

dad

My great grandfather was the head shepherd in Olsov and most likely herded sheep in this same area.

Môj pradedo bol hlavným bačom v Oľšove a pravdepodobne pásol ovce v okolí.

I firmly believe each individual should search for their roots at an early age. Mine started in my late sixties.At this time of my life most of my older relatives had died and obtaining information was quite difficult.

I was fortunate in my search and once I had basic information about my Slovak ancestry I decided to travel to Slovakia and finalize my search. Three trips and I'm still finding new information. My advice to anyone is not to give up because important information can be found just around the corner.

Zo Slovenska do Nového Mexika: Pátranie po predkoch

Som úprimne presvedčený o tom, že každý človek by mal hľadať svoje korene ešte v mladosti. Ja som začal až po šesťdesiatke keď väčšina mojich príbuzných už nežila a preto bolo získavanie informácií ťažké.

Mal som však šťastie vo svojom pátraní a keď som získal základné informácie o mojich slovenských predkoch, rozhodol som sa vycestovať na Slovensko a tam moje pátranie dokončiť. Aj po troch cestách na Slovensko stále nachádzam nové informácie. Takže moja rada každému je nevzdávať sa, pretože niekedy môžete dôležité informácie nájsť oveľa jednoduchšie než predpokladáte.


Pete E. Semanick, Jr.


Bryndza, or cheese, is an important industry in Slovakia. The national dish, bryndzové halusky, is made of potato dumplings topped with fresh sheep cheese and bacon.

Click the image below to find out more about where this wonderful cheese comes from.Kliknite na obrázok a zistíte, odkiaľ tento skvelý syr pochádza.

Bryndza aj syr sú na Slovensku dôležitými produktmi. Bryndzové halušky, slovenské národné jedlo, sa robia zo zemiakového cesta, bryndze a slaniny.

sheep cheese


The Importance of Giving Back
I am thankful to the many relatives and friends who have donated to projects to benefit the children of Olsov. To read more about the projects, click here.

NOVÉ! Je dôležité darovať naspäť
Som vďačný svojím príbuzným a priateľom, ktorí podporili projekty v prospech detí z Olšova. Kliknite tu a dozviete sa viac.


A Little Background: Growing Up in Tennessee

oakdaleOne of my favorite adventures was walking up to grandpa's farm on Oakdale Mountain. It was only one and half miles away from my house but as I look back it seemed like several miles to my short legs. My memories of those days included hearing the locals who had homes near grandpa. They spoke a strange language among themselves and a distinct different dialect among the southern-drawled outsiders. I was one of those who had a southern drawl and wondered why those folks sounded different. click here to continue reading

Môj pôvod: Ako som vyrastal v Tennessee
Mojím obľúbeným dobrodružstvom bola prechádzka na farmu môjho deda na Oakdale Mountain. Bolo to len jeden a pol míle od nášho domu, ale keď sa teraz obzriem, mojím krátkym nohám to pripadalo ako niekoľko míľ. Medzi moje spomienky na detstvo tiež patrí počúvanie miestnych ľudí, ktorí boli dedovi susedia. Medzi sebou hovorili čudným jazykom a s južansky zaťahujúcimi cudzincami sa rozprávali výrazným dialektom. Ja sám som mal južanský prízvuk a tak som sa čudoval, prečo tí ľudia hovorili čudne. Kliknite tu a čítajte ďalej.


My Search: An Introduction

I began the search of my heritage in early 1995. The main problem in my effort was, “Where do I start?” click here to continue reading

Moje pátranie: Úvod

Po svojich predkoch som začal pátrať začiatkom roka 1995. Mojím hlavným problémom bolo: „Kde začať?“ Kliknite tu a čítajte ďalej.


My Search, Part 1

mmMy eyes could not believe the first line, “Yes, we are related.”click here to continue reading

Moje pátranie, 1. časť
Moje oči neverili prvému riadku: “Áno, sme príbuzní.”Kliknite tu a čítajte ďalej.

 

 


My Search, Part 2

I soon discovered that seven members of the original Semancik clan had immigrated from the old“Austro-Hungary”, starting in 1886 and ending in 1930. click here to continue reading

Moje pátranie, 2. časť
čoskoro som zistil, že sedem členov pôvodného Semančíkovho klanu emigrovalo zo starého Rakúsko-Uhorska, v období 1886 až 1930. Kliknite tu a čítajte ďalej.


Grandfather Carl John Semanick's Journey

In 1886, my grandfather, Carl John Semanick, was the first in his family to leave the tiny village of Olsov to seek a better life in America. Like so many other Slovakians, he first settled in the coal mine region of eastern Pennslyvania. To continue reading click here.

Cesta môjho deda Carla Johna Semanicka

V roku 1886 bol môj starý otec Carl John Semanick prvým členom rodiny, ktorý odišiel z malej dedinky Olšov hľadať lepší život v Amerike. Podobne ako mnoho iných Slovákov aj on sa usadil v baníckom regióne južnej Pennsylvánie. Kliknite tu a čítajte ďalej.